Aktualności

Członkowie wspierający

1. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i za-deklarują poparcie finansowe lub organizacyjne na rzecz działalności statutowej Towarzystwa.
2. Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Główny PTI na pod-stawie deklaracji pisemnej, która może być przekazana również w postaci elektronicznej.
3. Prawa i obowiązki członków wspierających Towarzystwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PTI.
4. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie, które może być przekazane również w postaci elektronicznej, Zarządowi Głównemu PTI,
b) skreślenia z listy członków wspierających na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTI.
5. Członkostwo wspierające ustaje wskutek śmierci osoby fizycznej albo likwidacji osoby prawnej.

Aktualnie członkami wspierającymi PTI są:


ACK Cyfronet AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11

   

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18

   


Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100

Seth Sp. z o.o. Systemy informatyczne

Wola Cicha 152, 36-060 Głogów Małopolski