Stara strona Izby Rzeczoznawców

Izba Rzeczoznawców PTI

Izba Rzeczoznawców wykonuje profesjonalne ekspertyzy, wydaje opinie i opracowuje recenzje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych dla instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pożytku publicznego, firm komercyjnych oraz osób fizycznych. Gwarancją wysokiej jakości usług Izby Rzeczoznawców PTI jest profesjonalna wiedza i doświadczenie środowiska informatycznego zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Informatycznym.

PTI zrzesza ponad tysiąc specjalistów-informatyków, których wiedza i doświadczenie wykracza poza ramy przyjętego wykazu specjalności, dlatego Izba Rzeczoznawców może podejmować się opracowywania bardzo złożonych ekspertyz dotyczących zagadnień o znaczeniu ogólnopaństwowym i szerszym.

Ekspertyzy Izby Rzeczoznawców PTI realizowane są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży ITC. Ich kwalifikacje potwierdzone są akredytacjami i certyfikacjami zarówno niezależnych organizacji takich jak The Open Group (TOGAF), ISC2 (certyfikaty CISSP), ISACA (certyfikaty CISA, CRISC, CISM), CCTE (certyfikaty PRINCE2), PMI jak i czołowych krajowych i międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania.

W obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji wśród ekspertów PTI są osoby posiadające kwalifikacje w zakresie prowadzenia testów penetracyjnych legitymujący się certyfikatami Certified Ethical Hacker (CEH) wydanym przez EEC-Council oraz certyfikaty audytorói) wiodących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

Osoby biorące udział w realizacji ekspertyz posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa ABW umożliwiające dostęp do informacji niejawnych do poziomu objętego klauzulą „tajne” lub „poufne”.

Rzeczoznawcy realizujący zlecone prace zobowiązani są na mocy Regulaminu Izby Rzeczoznawców do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których uzyskują dostęp, a które zamawiający zastrzegł, jako tajemnice służbowe. Pobrane materiały źródłowe, niezbędne do wykonania prac, są zwracane lub niszczone, zgodnie z umową. Na życzenie zamawiającego mogą być podpisywane dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności informacji.

Rodzaje usług

Opiniowanie

● Wydawanie opinii
● Recenzje opracowań
● Ocena ofert w przetargach (głównie publicznych)
● Badanie, analiza i ocena: projektów informatycznych, aplikacji, systemów informacyjnych
i procesów wdrożeniowych pod kątem ich poprawności i rzetelności wykonania.

Doradztwo

● Konsultacje
● Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłych
● Delegowanie biegłych dla sądów i arbitrażu UZP.

Opracowywanie dokumentów

● Przygotowanie regionalnych strategii informatyzacji
● Opracowanie koncepcji informatyzacji
● Projekty zapisów w SIWZ
● Przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów
● Opracowanie założeń do testów akceptacyjnych - wydajnościowych i funkcjonalnych

Gwarancje Izby Rzeczoznawców

Gwarancja bezstronności rzeczoznawcy

● Przed wykonaniem opinii rzeczoznawca jest zobowiązany do ujawnienia okoliczności,
które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.

● Brak ujawnienia okoliczności, co do bezstronności, w szczególności powiązań kapitałowych, formalno-prawnych lub rodzinnych z osobami fizycznymi lub prawnymi występującymi w przedmiocie realizowanego zlecenia na wykonanie ekspertyzy, opinii lub recenzji, jest naruszeniem przez rzeczoznawcę Regulaminu.

● Każda opinia jest poddawana recenzji wewnętrznej zgodnie z procedurą określoną Regulaminem.

Odpowiedzialność rzeczoznawcy

Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonania powierzonej mu opinii lub jej części samodzielnie, przy czym:

● za treść opinii samodzielnej odpowiada rzeczoznawca, który ją wykonał,

● za treść opinii wykonanej przez zespół rzeczoznawców odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie zespołu, a w sytuacjach spornych stanowisko zespołu reprezentuje jego kierownik.

Gwarancja poufności

● Rzeczoznawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne, chyba że z mocy przepisów prawa jest zobowiązany do ich ujawnienia.

● Za prawidłową organizację i przebieg procesu opiniotwórczego odpowiada Dyrektor Izby Rzeczoznawców, na którym ciąży obowiązek zachowania tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne.