Statut PTI

Obowiązujący Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 11.09.2021 r. Obowiązuje od dnia wpisu do KRS, tj. od 01.04.2022 r.

Statut PTI przyjęty na zjeździe 11.09.2021 r.

Poprzednią wersję Statutu PTI można znaleźć na stronie:
Statut PTI 2017

Jeszcze starsze wersje Statutu są dostępne na stronie archiwalnej PTI: https://arch.pti.org.pl/Dla-czlonkow/Statut-i-regulaminy.html