PTI podpisało Deklarację Rzymską ws. edukacji informatycznej

Początek nauki informatyki na różnych poziomach systemu edukacji w Europie; dane Committee on European Computing Education (CECE), mapa ze strony http://cece-map.informatics-europe.org/map/informatics_first_contact

Deklaracja Rzymska została przygotowana przez członków Koalicji „Informatyka dla Wszystkich” (Informatics for all). Inicjatywę tę współtworzą trzy europejski organizacje informatyczne – ACM Europe Council, Informatics Europe oraz CEPIS, do którego PTI należy.

Ogłoszona deklaracja wzywa europejskie instytucje – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – do działań na rzecz włączenia podstaw informatyki do szkolnych programów nauczania na wszystkich poziomach kształcenia. Sygnatariusze chcą także, aby Komisja Europejska i inne europejskie agencji finansujące przeznaczyły środki na badania dotyczące metod  kształcenia informatycznego oraz na materiały i szkolenia dla nauczycieli.

Członkowie Koalicji uznali powszechną edukację informatyczną za element kluczowy rozwoju społeczeństwa informacyjnego – w dobie postępującej cyfryzacji. Informatyka, jako dyscyplina,  jest bowiem naukowym fundamentem społeczeństwa cyfrowego, kształtuje cyfrowy świat i wyjaśnia, jak działa on i ewoluuje.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest jednym z sygnatariuszy deklaracji. Zachęcamy także inne organizacje branżowe do jej podpisania.