Jerzy Stanisław Nowak

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie specjalizował się w zakresie ekonomiki, planowania i organizacji przemysłu budowy maszyn, poznając wczesne komputery Odra-1013, ICT-1300 i UMC-1 oraz zaliczając w toku studiów ok. 12 laboratoriów.  Praca dyplomowa dotyczyła projektowania zakładów przemysłowych. W 1981 roku ukończył studium podyplomowe w Politechnice Śląskiej z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, a następnie w 2000 r. kolejne na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu informatyki gospodarczej.  W 2002 ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych COMFAR III, organizowane przez Biuro UNIDO w Warszawie. W 2005 r. ukończył studium podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, gdzie pod kierunkiem płk prof. Piotra Sienkiewicza przygotował pracę na temat bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego. W tle nauki uczestniczy w  wojskowym szkoleniu studentów, uzyskując w 1971 zaszczytny stopień podporucznika rezerwy w specjalności „inżynier eksploatacji samolotów”. W 2018 r. Politechnika Warszawska wręczyła swemu absolwentowi Złoty Dyplom w 50-lecie uzyskania dyplomu inżynierskiego.

Pracę zawodową rozpoczął jako projektant systemów EPD, w 1968 w Hucie im. M. Buczka, po czym przeszedł do Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy SA w Gliwicach, gdzie w latach 1970-1996 zorganizował i prowadził Ośrodek Informatyki (z krótką przerwą w latach 1988-1989, kiedy to pełnił funkcję głównego specjalisty ds. oprogramowania w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach). W burzliwym okresie 1980-81 zostaje członkiem Rady Pracowniczej Zakładów, wybranym przez załogę fabryki,  ucząc się w ten sposób samorządności i przewodnicząc komisji ds. oceny postulatów załogi.  W trakcie pracy kończy w 1991 r. kurs członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

W trakcie pracy w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy przygotował szereg rozwiązań dla przedsiębiorstwa przemysłowego, ściśle współpracując z innymi zakładami i placówkami naukowymi (Instytut Systemów Sterowania, IOPM Orgmasz). Przedmiotem prac są przede wszystkim systemy technicznego przygotowania i planowania produkcji oraz kalkulacji kosztów produkcji. Realizacja systemów dokonuje się na sprzęcie ODRA-1304, ODRA-1305, R-32, MERA-9150, PSPD-90, BASF-7/63 o PC-ach nie wspominając.

Od 1996 r. zajmuje się doradztwem w sferze implementacji systemów informatycznych w przemyśle, a następnie w administracji, prowadząc własną działalność gospodarczą. Współpracował z firmami informatycznymi SoftProdukt, Decsoft, Positive, Spin, ABG SA, Inforg Consulting i Asseco Poland SA. Wieloletnia praca w przedsiębiorstwach przemysłowych pozwoliła mu na poznanie problemów użytkownika informatyki oraz trudności związanych z wdrażaniem systemów informatycznych. W 2003 był członkiem-założycielem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a następnie członkiem Rady Izby przez dwie kadencje.  Opiniował szereg projektów informatycznych dla PARP i WWPE (obecnie CPPC).

W 1981 roku był jednym z członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Zorganizował i przez szereg lat był prezesem i członkiem zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI oraz Zarządu Głównego PTI (w latach 1984-2005 i 2011-2019). W latach 2002–2005 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego PTI. W latach 1988-2006 zorganizował i współorganizował szereg konferencji PTI, z których należy wyróżnić cykl autorskich konferencji w Szczyrku (2001-2008) poświęcony problematyce efektywności zastosowań systemów informatycznych. Dorobkiem tego cyklu konferencyjnego jest 40 tomów traktujących o problemach projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Rozwinięcie problematyki studiów podyplomowych zaowocowało m.in. przygotowaniem trzech opracowań poświęconych problematyce społeczeństwa informacyjnego, wydanych przez Oddział Górnośląski PTI w latach 2005-2008. Członek Izby Rzeczoznawców z nr 001. Członek zespołu opracowania strategii PTI z 2005 r. W 2002 został powołany jako przedstawiciel PTI do Rady Informatyzacji Wsi przy wicepremierze J. Kalinowskim.

Historia w ogóle, a w szczególności historia techniki owocuje w 2009 zorganizowaniem grupy entuzjastów, którzy zajmują się poszukiwaniem początków informatyki i przemysłu komputerowego w Polsce. W powołanej Sekcji Historii Informatyki PTI objął funkcję przewodniczącego. W 2011 ma zaszczyt być współautorem publikacji  Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki pod redakcją prof. R. Tadeusiewicza. Aktualnie prowadzi portal www.HistoriaInformatyki.pl, gdzie znaleźć można materiały źródłowe i opracowania dotyczące maszyn, zakładów i całej branży komputerowej. Jest to aktualnie praktycznie jedyny portal tego typu w kraju.  Jest pomysłodawcą w 2015 r.  konkursu historycznego PTI, który przynosi dwa tomy historycznych relacji Polska informatyka: Wizje i trudne początki oraz Polska informatyka: systemy i zastosowania, wydanych wespół z prof. M. Nogą i B. Ostrowską.  Jest autorem szeregu artykułów o historii informatyki i przemysłu komputerowego, prezentowanych na konferencjach i w publikacjach naukowych. W 2016 r zainicjował obchody 70-lecia polskiej informatyki.

Działalność Jerzego S. Nowaka została doceniona przez członków PTI, którzy w 25-lecie PTI 2006 r. przyznali mu tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a następnie Medal XXX-lecia PTI w 2011 r. Jest także laureatem nagrody społeczności informatycznej Info Star, którą otrzymał w 1995 r. Za wieloletnią organizację jury konkursowego Międzynarodowych Targów Oprogramowania Softarg – Katowice został wyróżniony w 1996 r. medalem honorowym Softarg. 24 września 2009 roku, na XV Forum Teleinformatyki odebrał Nagrodę im. Marka Cara za „wybitne osiągnięcia na rynku teleinformatycznym”, a w 2016 otrzymał Nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w uzasadnieniu której napisano: „za wielki wkład w dokumentowanie historii polskiej informatyki, wieloletnią aktywność na rynku informatycznym i zaangażowanie społeczne”. W tymże roku Polskie Towarzystwo Informatyczne honoruje go nagrodą INFOSTAT ŚDSI 2016  „w uznaniu dla wyjątkowej pasji utworzenia unikalnego przedsięwzięcia gromadzenia zasobów polskiej informatyki oraz prowadzenia portalu historiainformatyki.pl”. Na wniosek członków PTI otrzymał w 2016 r Srebrny Krzyż Zasługi „za zasługi w promowaniu idei społeczeństwa informacyjnego, za działalność naukową”,  o czym godnie  informuje Monitor Polski z dnia 15 lipca 2016 r.

Posiada aktualny (jeszcze) paszport i dowód osobisty bez czipa, konto na ePUAP i na Facebook’u (ale nie wie po co), ceni kuchnię węgierską i literaturę faktu, b. turysta górski i wyznawca Nikona, a wcześniej PentaconSix’a.