Tadeusz Syryjczyk

Dr inż. Tadeusz Syryjczyk ukończył Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (EAiE AGH) w Krakowie, a w roku 1977 na tym samym wydziale uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie Informatyki.

Karierę akademicką rozpoczął w roku 1971 jako asystent i adiunkt w Instytucie Automatyki i Elektroniki. W latach 1980-81 zaangażowany był w utworzenie Instytutu Informatyki jako samodzielnej jednostki w ramach Wydziału EAiE AGH. Był także współautorem programów nauczania na powstającym kierunku Informatyka oraz organizatorem ogólnopolskiej konferencji metodycznej nauczania informatyki. Od 1981 adiunkt i starszy wykładowca w Instytucie Informatyki AGH (do 1989 r.). Obecnie mocno związany z uczelnią poprzez wieloletnie pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

Pod koniec lat 70. podjął bardzo aktywną działalność gospodarczą i społeczną. Współtworzył Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe i firmę informatyczną Abaks (1987). Powierzono mu  także szereg odpowiedzialnych funkcji w powstającym NSZZ Solidarność – łącznie z prowadzeniem pierwszych Zjazdów Solidarności w Gdańsku-Oliwie. Te doświadczenia po transformacji ustrojowej spowodowały zmianę charakteru dalszej działalności na związaną z pełnieniem wielu bardzo odpowiedzialnych funkcji państwowych. Kol. Tadeusz Syryjczyk był m.in.:

  • Ministrem Przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991),
  • szefem zespołu doradców Premier Hanny Suchockiej i podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów (1992-1993),
  • Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w rządzie Jerzego Buzka (1998-2000),
  • Przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie (2003-2007),
  • partnerem w Zespole Doradców Gospodarczych TOR (od 2007 –)

Podczas pełnienia tych funkcji z pełnym przekonaniem zawsze dbał rozwój informatyki – zarówno naukowej, jak i stosowanej. Jego zasługi potwierdzają wysokie odznaczenia państwowe, otrzymane właśnie za ten charakter działalności.